Deze website is eigendom van en wordt beheerd door:

Covagri
Bonderstraat 1
3770 Riemst
BTW nummer: BE 0843.667.495

Wij zijn bereikbaar op:

E-mail: info@covagri.be
Telefoon:
Anne-Camille Vanvinckenroye – 0473 46 59 37
Jan Coenegrachts – 0498 63 16 90
Frank Schepers – 0498 36 52 80

Algemene voorwaarden

Door het raadplegen en het gebruik van deze website of op eender welke manier ermee te interageren, verklaart u zich automatisch en uitdrukkelijk akkoord met de onderstaande voorwaarden en verbindt u zich ertoe deze na te leven.
Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, raden we u aan geen gebruik meer te maken van deze website.

 

Intellectuele eigendommen

De op deze website geleverde diensten en verstrekte informatie zijn beschermd door diverse intellectuele eigendomsrechten. Het concept van deze website, de structuur, de lay-out en het design, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Covagri of rechthoudende derden. De gehele of gedeeltelijke reproductie, verspreiding, verkoop, publicatie, aanpassing, vertaling, bewerking of gebruik voor commerciële doeleinden op eender welke wijze is uitdrukkelijk verboden. Door op deze website te surfen krijgt u hier geen enkel recht op. Uitzonderingen hierop kunnen enkel verleend worden op basis van onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

 

Beperking van aansprakelijkheid

Covagri streeft ernaar dat de informatie op deze website volledig en betrouwbaar is. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zullen de personen van Covagri de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. Wij kunnen echter niet aansprakelijk gesteld worden voor onjuiste informatie op deze website. Het is wel steeds mogelijk om contact met ons op te nemen ter correctie van informatie.

Covagri geeft geen garantie op de goede werking van deze website. Wij kunnen dan ook niet aansprakelijk gesteld worden voor het slecht functioneren van deze website en eventuele rechtstreekse of onrechtstreekse schade die u erdoor kan oplopen. Wij behouden tevens het recht om in bepaalde gevallen van overmacht de toegang tot de website te beperken of te blokkeren.

De Covagri website kan links of verwijzingen bevatten naar een website of webpagina van een derde. Dit impliceert op geen enkele wijze dat wij de inhoud van de betreffende website of webpagina impliciet goedkeuren. Covagri kan dus in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

 

Privacybeleid

Covagri hecht veel belang aan uw privacy. Hoewel veel informatie op deze website beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt.
Bij het verzenden van uw persoonlijke gegevens zetten wij alle beschikbare mogelijkheden in om dat veilig te laten gebeuren. Het verzenden van uw persoonlijke gegevens gebeurt echter steeds op eigen risico.
Uw persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan derden.
U heeft ook steeds kosteloos recht op inzage in, en een eventuele correctie of verwijdering van, uw persoonlijke gegevens. Dit kan u schriftelijk, gedateerd en ondertekend, aanvragen via info@covagri.be, mits een bewijs van identiteit.
Covagri kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar de Covagri-website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit stelt ons in staat om de Covagri website steeds verder te optimaliseren.

 

Het gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine bestanden die vanaf deze website doorgestuurd worden en op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Dit dient enkel om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker en stelt ons ook in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en ze op die manier te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Deze cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Enkel het Belgische recht is van toepassing. Ieder geschil dat zou voortvloeien uit het raadplegen van deze website valt onder de exclusieve bevoegdheid van het Gerechtelijk Arrondissement van Tongeren.

 

Toegang

Deze website is toegankelijk voor recente computers waarop courante software geïnstalleerd staat. De organisatie waarborgt echter geen compatibiliteit en kan geenszins aansprakelijk gesteld worden voor het niet kunnen bereiken van de website.
Het is verboden om toegang te forceren tot delen van deze website die niet publiekelijk zichtbaar zijn. Het is eveneens verboden de website aan te passen, zaken toe te voegen of te verwijderen, op welke manier dan ook.

 

Herroepingsrecht

Als consument hebt u het recht om ons mee te delen dat u afziet van de aankoop, dit zonder een betaling van een boete en zonder het meedelen van de reden en dit tot 1 dag na de levering of afhaling van het product.

 

Verkoopsvoorwaarden

Prijzen & betaling

Alle bij producten vermelde prijzen zijn steeds inclusief btw en alle andere taksen die verplicht door de klant gedragen moeten worden. Op de bestelbon zal u wel een duidelijk overzicht vinden van de prijzen en totaalbedragen exclusief BTW, de BTW percentages en bedragen en de prijzen en totaalbedragen inclusief BTW. Indien er andere kosten zoals vervoers-, reservatie- of administratieve kosten aangerekend worden, wordt dit apart vermeld. De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven.
Particuliere klanten verbinden zich ertoe de bestelling contant te betalen bij afhaling of levering. Indien u als klant over een BTW nummer beschikt zal u van ons een factuur ontvangen.
Alle facturen zijn contant betaalbaar, op de vervaldag, tenzij anders op de factuur vermeld.
Het protest tegen de factuur dient schriftelijk en aangetekend te gebeuren binnen de 8 dagen na de factuurdatum. Men wordt verzocht steeds de datum en factuurnummer te vermelden.
Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Covagri beschikt, is de klant ingeval van niet-of laattijdige betaling een interest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Dit vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning. Bovendien is de klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 50 euro per factuur.

 

Levering of afhaling

Tijdens de bestelling kan de koper:

  • ofwel aangeven waar hij de producten wenst af te halen
  • ofwel aangeven dat hij de producten geleverd wil hebben

Wanneer de koper de producten geleverd wenst te hebben zal een Covagri medewerker zo spoedig mogelijk per mail of telefonisch contact opnemen met de koper om verdere details, waaronder het leveringsadres, af te spreken. De levering van producten zal in de mate van het mogelijke gebeuren binnen het het tijdstip dat in de individuele orderbevestiging is doorgegeven. Foutieve doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten. De vermelde leveringstermijnen zijn niet bindend, maar worden louter als aanwijzing gegeven. Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de koper, behoudens in geval van opzettelijke vertraging.
Wanneer de koper aangeeft de bestelling te komen afhalen verbindt hij zich ertoe deze af te halen op de in de bestelling doorgegeven locatie en tijdstip. Bij niet afhaling en/of betaling behoudt Covagri het recht de waarde van de bestelde goederen als schuldvordering in te stellen. Tevens behoudt Covagri het recht toekomstige bestellingen van de betreffende koper te weigeren.
Wij hebben het recht gedeeltelijke leveringen te verrichten.
In geval van niet-levering van de goederen worden de eventueel door de koper betaalde sommen terugbetaald zonder interest of andere vergoeding.

 

Eigendomsvoorbehoud

Goederen die geleverd werden zullen eigendom van Covagri blijven tot op het moment dat de volledige betaling gebeurd is, inclusief alle kosten en lasten, interesten en vergoedingen. Bij een niet (volledige) betaling heeft Covagri het recht de goederen terug te nemen op kosten van de koper.

 

Klachten

Klachten en elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkomingen van een product of een andere tekortkoming bij de levering, moet binnen de 8 dagen na levering worden gemeld, op straffe van verval van elk recht.

 

Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Elk artikel is onderworpen aan de wettelijke garantie vanaf de datum van aankoop door (desgevallend levering aan) de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.
De garantie is niet overdraagbaar.
Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen.

 

Overmacht

Covagri is niet aansprakelijk voor vertragingen omwille van gebeurtenissen buiten onze normale controle. Hieronder valt productieonderbrekingen, werkkrachten, transportvertragingen, stakingen, werkonderbrekingen, die zowel onszelf of onze leveranciers kunnen raken, ook al zijn deze voorzienbaar.